Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od data převzetí zboží.

Formulář odstoupení od smlouvy

 • Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemně, a to vyplněním vzorového formuláře „odstoupení od smlouvy“, který je volně ke stažení na této stránce.
 • Vyplněný formulář odešle kupující e-mailem prodávajícímu na elektronickou adresu info@smartseal.cz.
 • Prodávající pak písemně – elektronickou poštou, potvrdí kupujícímu jeho přijetí bez zbytečného odkladu.
 • Kupující je povinen zaslat, nebo jiným způsobem předat prodávajícímu vracené zboží, a to nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy podle § 1831 zákona 89/2012 Sb. Zboží musí být doručeno zpět, to bez známek používání, nepoškozené a nejlépe v původním obalu (není podmínkou), spolu s kopií faktury za zboží na adresu Smartseal CZ, Martin Dolníček, Hviezdoslavova 47, Brno 627 00.
 • Zpětná úhrada celkové finanční částky, zaplacená kupujícím za zboží a náklady spojené s jeho dodáním na adresu kupujícího, budou prodávajícím uhrazeny ve 14denní lhůtě počínající dnem, kdy bylo vrácené zboží doručeno zpět na adresu prodávajícího.

Kompletní znění podmínek a další detaily ohledně odstoupení od smlouvy najdete v obchodních podmínkách.

Reklamace

Reklamace poškozeného, nefunkčního zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně (Condecor construction a.s., Ostrovačická 714/31, Brno 641 00) nebo elektronicky (info@smartseal.cz), měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář reklamace zboží

 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.